Na tej stronie znajdziesz:

System Stowarzyszenia KLANZA

 1. System Certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA jest materiałem wewnętrznym stworzonym na potrzeby członków Stowarzyszenia, wprowadzonym uchwałą nr 7 XVIII Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2008 roku ze zmianami.
 2. Został sformułowany w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Wprowadzenie jednolitych zasad i określenie szczegółowych warunków, a także procedur ubiegania się o Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz nadawania tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
 2. Pozyskiwanie, kształcenie i angażowanie osób identyfikujących się z misją Stowarzyszenia i zainteresowanych rozwojem kompetencji trenerskich i animatorskich w oparciu o Metodę KLANZY

MISJA I WIZJA ROZWOJU STOWARZYSZENIA

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Stowarzyszenie KLANZA:
• prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
• organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
• organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
• realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
• proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
• realizuje własny plan wydawniczy.

Wizja

KLANZA jest powszechnym ruchem społecznym, kluczowym dla rozwoju szeroko rozumianej edukacji. Szczycimy się rozpoznawalną i jednoznacznie identyfikowaną marką. Nasza działalność jest poszukiwana, atrakcyjna i wyjątkowa. Trenerzy pracują z pasją, mają wysokie kwalifikacje przydatne w pełnieniu tej roli zawodowej. Realizują najwyższej jakości usługi edukacyjne oraz wspierają rozwój osobisty. Tworzymy sprawnie zarządzaną strukturę organizacyjną, która zapewnia realizację naszych celów w najwyższych standardach. Dysponujemy własną bazą szkoleniową i oryginalnymi pomocami dydaktycznymi. Tworzymy warunki dla wszechstronnego rozwoju członków Stowarzyszenia, współpracowników i odbiorców naszych działań. Znajdujemy przestrzeń współpracy z partnerami o podobnych wartościach i misji w Polsce i zagranicą.

 1. Trener i animator propaguje i realizuje misję Stowarzyszenia KLANZA.
 2. Zna i przestrzega Statut Stowarzyszenia oraz regulaminy wewnętrzne.
 3. Dba o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
 4. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. Dba o swoją kondycję psychofizyczną jako prowadzącego.
 5. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dąży do stałego rozwoju osobistego
 6. Rzetelnie wypełnia podjęte w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania.
 7. Zachowuje dyskrecję odnośnie osób oraz poufnych informacji.
 8. Realizuje zasadę wzajemnego szacunku i koleżeństwa. Powstrzymuje się od krytycznych ocen pracy i działalności innych animatorów i trenerów w obecności osób postronnych.
 9. Rzetelnie przedstawia swoje kwalifikacje i zakres oferowanych usług, promuje innych animatorów i trenerów Stowarzyszenia, oraz realizowane w Stowarzyszeniu warsztaty, programy i projekty.
 10. Zna i przestrzega prawo autorskie

Trener to osoba posiadająca uprawnienia do działań edukacyjnych i animacyjnych.

 1. Istnieją 3 poziomy uprawnień trenerskich:
   a. Trener pierwszego stopnia
   b. Trener drugiego stopnia
   c. Trener trzeciego stopnia
 2. Warunkiem formalnym starania się o wszystkie poziomy uprawnień trenerskich jest:
   a. Członkostwo w Stowarzyszeniu.
   b. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
   c. Uzyskanie rekomendacji ze strony właściwej struktury Stowarzyszenia.
   d. Uzyskanie pozytywnej opinii z samodzielnie przeprowadzonych zajęć superwizowanych przez osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie (wg odrębnej listy superwizorów), za które kandydat nie pobiera wynagrodzenia. Wynagrodzenie pobiera superwizor.
 3. Potwierdzeniem uzyskania określonych stopni trenerskich jest certyfikat.
 4. Certyfikat na I i II stopień trenerski jest płatny i odnawialny. Odnawialność certyfikatu nie wiąże się z ponownym przechodzeniem procedur uzyskiwania stopni trenerskich. Trener może zawiesić odnawialność certyfikatu bez konieczności poddawania się ponownemu przechodzeniu procedur nie dłużej niż na dwa lata powiadamiając o tym Komisję Certyfikacyjną.
 5. Trener, który nie złoży dokumentów w celu odnowienia certyfikatu w stosownym terminie (przed upływem daty jego ważności, do końca kwietnia lub października) zawiesza uprawnienia trenerskie. Wznowienie uprawnień nastąpi po przesłaniu dokumentów, które rozpatrzone będą podczas kolejnego posiedzenia Komisji Certyfikacyjnej.
 6. Warunkiem posiadania certyfikatu jest znajomość i stosowanie metody KLANZY oraz bezwzględne przestrzeganie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera.

Animator to osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i prowadzenia działań animacyjnych.

Działania animacyjne rozumiane są jako nieszkoleniowe działania z grupą:

 • festyny, pikniki, zabawy, imprezy okolicznościowe itp.,
 • cykl działań animacyjnych lub działania animacyjne ujęte w jednym projekcie.

Animatorzy bezwzględnie przestrzegają Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera.

Warunki uzyskania certyfikatu

 1. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA minimum 1 rok.
 2. Znajomość Metody KLANZY, metod pedagogiki zabawy i metod aktywizujących oraz metodyki czasu wolnego potwierdzone stosownymi zaświadczeniami
 3. Praktyka w pracy z grupą.*
 4. Rekomendacja właściwej struktury lokalnej PSPiA KLANZA, do której należy kandydat.

*Stwierdzenie znajomości metod i praktyki w pracy z grupą pozostawia się w kompetencjach właściwej struktury lokalnej, która ma największą wiedzę o umiejętnościach kandydata i jego gotowości do bycia animatorem. Struktura potwierdza to rekomendacją.

Wniosek o przyznanie certyfikatu animatora zawiera:

 1. kwestionariusz dla kandydata na animatora,
 2. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
 3. rekomendację właściwej struktury Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 4. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów, warsztatów, stażów oraz realizowanych projektów.
 5. opłata certyfikacyjna – 50 zł, wniesiona niezwłocznie po otrzymaniu pisma informującego o uzyskaniu certyfikatu

Uprawnienia

 1. Projektowanie, organizacja, koordynacja działań animacyjnych.
 2. Przygotowanie i kierowanie dużymi projektami.
 3. Opieka i przygotowanie wolontariuszy do bezpośredniej pracy z uczestnikami działań animacyjnych.

Certyfikat

 1. Odnawialny co 3 lata po złożeniu pisemnego wniosku.
 2. Opłata certyfikacyjna za przedłużenie ważności dokumentu – 50 zł.

Warunki uzyskania stopnia

 1. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA.
 2. Udokumentowanie uczestnictwa w min. 100 godz. szkoleń z zakresu pedagogiki zabawy lub/oraz metod aktywizujących w pracy z grupą.
 3. Udokumentowanie ukończenia min. 50 godzin szkoleń z zakresu wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych w pracy z grupą (np. treningi: asertywności, komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy grupowej, nauczania dorosłych), w tym obowiązkowo co najmniej 20 godzin zajęć interpersonalnych.
 4. Praktyka w pracy z grupą dorosłych.
 5. Udokumentowane 50 godzin przeprowadzonych samodzielnie i/lub w roli współprowadzącego zajęcia szkoleniowe z dorosłymi w tym 20 godzin superwizowanych
  (co najmniej 10 godzin pracy ciągłej- z ostatnich dwóch lat) przez trenera drugiego lub trzeciego stopnia Stowarzyszenia KLANZA, będącego na liście superwizorów Stowarzyszenia.
 6. Rekomendacja struktury, której członkiem jest kandydat na trenera.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna kandydata w obecność co najmniej dwóch trenerów drugiego stopnia, której celem jest sprawdzenie wiedzy na temat stosowania metody KLANZY

 

Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera pierwszego stopnia zawiera:

 1. kwestionariusz dla kandydata na trenera pierwszego stopnia,
 2. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
 3. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów, warsztatów, staży oraz realizowanych projektów,
 4. opinię superwizora,
 5. sprawozdanie z odbytej rozmowy kwalifikacyjnej podpisane przez dwóch trenerów drugiego stopnia przeprowadzonej w oparciu o książkę o Metodzie KLANZY– praca zbiorowa.
 6. rekomendację właściwej struktury Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 7. potwierdzenie wpłaty 100 zł za procedurę certyfikacyjną, wniesionej przed posiedzeniem Komisji Certyfikacyjnej

 

Uprawnienia

 1. Prowadzenia własnych warsztatów po wprowadzeniu do oferty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA zgodnie z procedurą.
 2. Może prowadzić działania animacyjne.
 3. Prowadzenie warsztatów z oferty KLANZY po uzyskaniu pisemnej zgody autorów. Autor decyduje o trybie uzyskania uprawnień do jedno lub wielorazowego prowadzenia warsztatów.

 

Certyfikat

 1. Odnawialny co 3 lata po złożeniu pisemnego wniosku.
 2. Jednorazowa opłata za procedurę certyfikacyjną – 100 zł, wniesiona przed posiedzeniem Komisji Certyfikacyjnej.
 3. Opłata certyfikacyjna za przedłużenie ważności dokumentu– 50 zł

TRENER DRUGIEGO STOPNIA

Warunki uzyskania stopnia

 1. Posiadanie uprawnień trenera pierwszego stopnia nie krócej niż 1 rok.
 2. Udokumentowanie ukończenia dodatkowych min. 50 godzin szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą. Przez takie szkolenie rozumie się: jedno lub cykl szkoleń przygotowujących do samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych.

Program szkoleń powinien być zgodny z programem opracowanym i prowadzonym dla kandydatów na trenera drugiego stopnia przez liderów Szkoły Trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

 1. Przeprowadzenie 100 godzin różnych form szkoleniowych, zgodnie z uprawnieniami trenera pierwszego stopnia zakończone pozytywną ewaluacją. Chodzi tu zarówno
  o samodzielne prowadzenie zajęć jak też występowanie w roli współprowadzącego lub pracę pod bezpośrednią superwizją.
 2. Krótki raport z działalności i dokonań własnych z okresu bycia trenerem pierwszego stopnia – maksimum ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń
  ze stosowania metody KLANZY
 3. Przeprowadzenie co najmniej jednych 15 godzinnych warsztatów ( z ostatnich dwóch lat) pod bezpośrednią superwizją trenera drugiego lub trzeciego stopnia (z listy superwizorów Stowarzyszenia) lub osoby uprawnionej przez Stowarzyszenie.
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny superwizora.

 

Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera drugiego stopnia zawiera:

 1. kwestionariusz dla kandydata na trenera drugiego stopnia,
 2. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
 3. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń (uzupełniające do drugiego stopnia),
 4. opinię superwizora,
 5. rekomendację właściwej struktury,
 6. krótki raport z działalności i dokonań własnych z okresu bycia trenerem pierwszego stopnia – maksimum ostatnich 5 lat,
 7. potwierdzenie wpłaty 100 zł za procedurę certyfikacyjną, wniesionej przed posiedzeniem Komisji Certyfikacyjnej

Uprawnienia

 1. Posiada wszystkie prawa trenera pierwszego stopnia.
 2. Może projektować i prowadzić zajęcia z obszaru edukacji i kultury, zgodne z misją
  i Statutem Stowarzyszenia z zachowaniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i innych przepisów prawa.

 

Certyfikat

 1. Odnawialny co 5 lat po złożeniu pisemnego wniosku.
 2. Jednorazowa opłata za procedurę certyfikacyjną – 100 zł, wniesiona przed posiedzeniem Komisji Certyfikacyjnej.
 3. Opłata certyfikacyjna za przedłużenie ważności dokumentu– 120 zł,

Warunki uzyskania stopnia

 1. Posiadanie uprawnień trenera drugiego stopnia nie krócej niż 3 lata.
 2. Aktywne działanie w Stowarzyszeniu w obszarze szkoleniowym.
 3. Posiadanie bardzo wysokich umiejętności szkoleniowych, superwizyjnych i coachingowych
 4. Posiadanie najwyższych kompetencji i wiedzy w zakresie stosowania Metody KLANZY.
 5. Posiadanie rekomendacji Zarządu Głównego.
 6. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  1. Znaczące osiągnięcia w dziedzinie edukacji lub kultury.
  2. Stopień naukowy.
  3. Publikacja własna zgodna z kryteriami:
   • Publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim o zasięgu, co najmniej krajowym.
   • Autorstwo, współautorstwo lub redakcja monografii lub podręcznika akademickiego.
   • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim.
   • Autorstwo, współautorstwo pozycji metodycznej (książki, poradnika, pomocy dydaktycznej, gry, itp.) istotnej dla rozwoju Stowarzyszenia.
   • Autorstwo lub współautorstwo cyklu artykułów w wydawnictwie KLANZA.
 1. W sytuacjach szczególnych Komisja Certyfikacyjna ma prawo nadać certyfikat Trenera trzeciego stopnia z pominięciem stopni niższych osobie ważnej dla Stowarzyszenia, po zastosowaniu następujących procedur:
  1.  rekomendacja kandydata wydana przez właściwą strukturę,
  2. opinia Zarządu Głównego,
  3. opinia Komisji Certyfikacyjnej,
  4. przedstawienie kandydatury i opinii Walnemu Zgromadzeniu,
  5. akceptacja Walnego Zgromadzenia, potwierdzona odpowiednią uchwałą.

 

Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera trzeciego stopnia zawiera:

 1. kwestionariusz dla kandydata na trenera trzeciego stopnia,
 2. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
 3. rekomendacje Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Uprawnienia

 1. Posiada wszystkie prawa trenera pierwszego i drugiego stopnia.
 2. Posiada uprawnienia do superwizowania i opiniowania wszystkich zajęć prowadzonych w ramach Stowarzyszenia.
 3. Opiniuje warsztaty wprowadzane do oferty Stowarzyszenia.
 4. Może opiniować i recenzować publikacje.
 5. Pełni role konsultacyjne, doradcze i wspomagające.

Certyfikat

 1. Certyfikat jest bezterminowy.
 2. Przeprowadzenie procedury certyfikacyjnej i wydanie certyfikatu jest bezpłatne.

 

SUPERWIZOR

Superwizorem zostaje:

 1. Trener III stopnia – z mocy niniejszego dokumentu.
 2. Trener II stopnia – po spełnieniu warunków:
 3. posiadanie uprawnień trenera drugiego stopnia nie krócej niż 2 lata,
 4. rekomendacja właściwej struktury Stowarzyszenia,
 5. rekomendacja Zarządu Głównego
 6. odbycie rozmowy i uzyskanie rekomendacji co najmniej 2 superwizorów.

Wpisu na Listę Superwizorów dokonuje oraz stosowny certyfikat przyznaje Komisja Certyfikacyjna.

 

Wniosek o wpisanie na listę superwizorów zawiera:

 1. kwestionariusz,
 2. rekomendację właściwej struktury,
 3. rekomendację Zarządu Głównego.
 4. rekomendację dwóch superwizorów

Uprawnienia i obowiązki:

 1. Posiada uprawnienia do superwizowania i opiniowania wszystkich zajęć prowadzonych
  w ramach Stowarzyszenia.
 2. Opiniuje warsztaty wprowadzane do oferty Stowarzyszenia.
 3. Pełni role konsultacyjne, doradcze i wspomagające.
 4. Wydaje opinię na temat kandydatów na trenera lub w sytuacjach budzących wątpliwości co do przestrzegania przez animatora lub trenera Kodeksu Etycznego.
 5. Dba o rozwój zespołu trenerskiego KLANZY (pozyskuje, inspiruje, wspiera młodych trenerów, animatorów i kandydatów na trenerów, animatorów), a także wspiera struktury KLANZY w zarządzaniu.
 1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu.
 2. Opis rozwoju kompetencji zawodowych.
 3. Rekomendacje struktury.
 4. Dowód wniesienia opłaty certyfikacyjnej:
  • animator 50.00,
  • trener I st. 50.00,
  • trener II st. 120.00.
 1. Komisja Certyfikacyjna jest niezależnym organem powołanym przez Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, kadencja Komisji trwa 3 lata.
 2. W jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Osoby wybrane do Komisji, spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 4. Do zadań Komisji należy przyznawanie certyfikatów animatorom, trenerom i superwizorom Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, a w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków,
  2. sprawdzanie wymogów formalnych wniosków,
  3. przyznanie lub odmowa przyznania certyfikatu,
  4. prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów,
  5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
  6. wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie lub odebranie certyfikatu
   w przypadku rażącego naruszenia przez animatora lub trenera zasad Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
  7. opracowanie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz innych dokumentów służących pracy Komisji.
 5. Po zapoznaniu się i analizie dokumentów Komisja Certyfikacyjna:
  1. podejmuje decyzje o przyznaniu certyfikatu (wydanie dokumentu certyfikatu następuje
   w terminie 4 tygodni od wpłynięcia na konto i zaksięgowania opłaty certyfikacyjnej),
  2. podejmuje decyzję odmowną przyznania certyfikatu z wyjaśnieniem powodów,
  3. w wypadku niespełnienia wymogów formalnych, braków w dokumentacji, kandydatowi przysługuje prawo do ich uzupełnienia, skutkuje to tym, że wniosek zostanie rozpatrzony w następnym terminie pracy Komisji.
 6. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.
 7. Ważność certyfikatu potwierdzają podpisami: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA i Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
 8. Komisja Certyfikacyjna dokumenty przyjmuje do końca kwietnia i do końca października każdego roku.
 9. Komisja Certyfikacyjna obraduje dwa razy w roku – w maju i listopadzie.

USTALENIA OGÓLNE

 1. Autorem warsztatów może być każdy członek Stowarzyszenia, prowadzeniem zajmują się osoby z uprawnieniami trenerskimi.
 2. Autor może wyznaczyć własne warunki przyznawania uprawnień do prowadzenia swoich warsztatów trenerom Stowarzyszenia, wydając im pisemną zgodę i zawierając umowę.
  Komisja Certyfikacyjna nie ma wpływu na decyzję autora.
 3. Warsztaty autorskie trenerów 1 stopnia przed wpisaniem do oferty przechodzą dwustopniową procedurę:
  1. analiza dokumentów warsztatów pod względem formalnym, merytorycznym i metodycznym,
  2. przeprowadzenie warsztatów pod bezpośrednią superwizją – część praktyczna.
 4. Analizę dokumentów przeprowadza dwóch niezależnych przedstawicieli, posiadających, co najmniej tytuł Trenera drugiego stopnia. Możliwe jest powołanie dodatkowo konsultanta zewnętrznego.
 5. Dopuszczeniem do części praktycznej jest wydanie dwóch pisemnych pozytywnych opinii osób sprawdzających. Brak pozytywnej oceny po analizie dokumentacji warsztatów uniemożliwia dalsze procedury.
 6. Otrzymanie pozytywnej opinii od osoby superwizującej uprawnia autora warsztatów do wnioskowania o przyjęcie warsztatów do oferty Stowarzyszenia. Autor ma prawo do wyboru superwizorów z Listy Superwizorów (Komisja Certyfikacyjna może podjąć decyzję o innym trybie, formie superwizji).
 7. Wskazane jest, aby osoba analizująca dokumentację superwizowała warsztaty pilotażowe. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów pilotażowych. Uzyskane środki finansowe przeznaczone są na honoraria dla osób analizujących dokumenty i superwizujących warsztaty.
 8. Trenerzy II i III stopnia zwolnieni są z praktycznego superwizowania warsztatów, natomiast składają kompletną dokumentację z pisemną oceną trenera 2 lub 3 stopnia.
 9. Decyzję o wpisie warsztatów do oferty Stowarzyszenia podejmuje Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA.

Program warsztatów dla potrzeb Stowarzyszenia powinien zawierać następujące informacje:

 1. Autor/autorzy (imię i nazwisko, zwięzła informacja o kwalifikacjach zawodowych).
 2. Tytuł programu – nazwa warsztatów.
 3. Liczba godzin dydaktycznych.
 4. Do kogo program warsztatów jest adresowany.
 5. Cele określone przez autora w następujących kategoriach:
  1. korzyści osobiste uczestników warsztatów;
  2. wzbogacenie warsztatów metodycznych uczestników;
  3. wzbogacenie obszaru teoretycznego (jakie podstawy teoretyczne zostaną zaprezentowane uczestnikom).
 6. O jakie ważne obszary, koncepcje, teorie autor opiera swój program.
 7. Spodziewane efekty:
  1. dla uczestnika jako odbiorcy;
  2. dla jego pracy zawodowej.
 8. Treści programowe – szeroki opis zakresu działań – jaka tematyka będzie poruszana w trakcie warsztatów.
 9. Formy i metody, przykłady charakterystyczne dla programu. Do opisu programu należy dołączyć opis wykorzystanych metod z podaniem źródła pochodzenia opisu.
 10. Uwagi o realizacji programu – jakie pomoce są potrzebne do realizacji programu, opracowanie materiałów (co otrzymają uczestnicy), przygotowanie uczestników, przygotowanie sali.
 11. Bibliografia.
 12. Przykładowy scenariusz warsztatów.
 13. Przykładowy kosztorys z wyszczególnieniem wszystkich kosztów
 14. Lista materiałów do zajęć.
 1. Wycofanie programu warsztatów, warsztatowego bloku tematycznego lub cyklu szkoleniowego może nastąpić na wniosek:
  1. Autora programu, w przypadku, gdy jest dwóch lub więcej autorów programu, wymagana jest zgoda wszystkich zainteresowanych.
  2. Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA jeśli nie są realizowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia lub prowadzący autor rażąco narusza Kodeks Etyczny.”
 1. Decyzję o wycofaniu programu podejmuje Dyrektor Centrum Szkoleniowego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA po poinformowaniu autora warsztatów.
 2. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.

DOKUMENTY, WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WPROWADZENIE WARSZTATÓW DO OFERTY – NALEŻY ZŁOŻYĆ W CENTRUM SZKOLENIOWYM KLANZA

 1. Wniosek o uruchomienie procedury włączania nowych warsztatów do oferty KLANZY.
 2. Opinia osób analizujących dokumenty warsztatów.
 3. Opinia superwizora.
 4. Wniosek końcowy o włączenie warsztatów do ofert Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

W przypadkach nie ujętych w Systemie Certyfikacji Stowarzyszenia KLANZA, Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny i Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA.

SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA SĄD KOLEŻEŃSKI.

Dokumenty do

Dane Komisji Certyfikacyjnej

Stowarzyszenie KLANZA Koło w Łodzi
Komisja Certyfikacyjna

ul. Smetany 4/55
92-503 Łódź
komisja.certyfikacyjna@klanza.org.pl

nr konta bankowego 
04 1020 3147 0000 8402 0055 0939