Konkurs na Dyrektora Centrum Szkoleniowego

Stowarzyszenie KLANZA Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Centrum Szkoleniowego KLANZA Oddział w Poznaniu

Praca od kwietnia 2021 roku

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane pedagogiczne, humanistyczne, artystyczne)
 • Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania w oświacie / wymóg ministerialny,
 • Preferowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (preferowane placówki edukacyjne, szkoleniowe)
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania placówki szkoleniowej
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji z klientem
 • Umiejętność ścisłej współpracy pomiędzy trenerami, pracownikiem biura a zarządem
 • Inicjatywa
 • Dyspozycyjność
 • Udokumentowaną niekaralność
 • Przygotowanie i opracowanie planu rozwoju Centrum Szkoleniowego.
 • Koordynowanie pracy Centrum Szkoleniowego
 • Przygotowywanie i opracowywanie oferty indywidualnej oraz dla zorganizowanych grup na każdy semestr roku szkolnego.
 • Prowadzenie dokumentacji Centrum Szkoleniowego ( w tym umowy dla trenerów, teczki z dokumentami trenerów, zestawienia ewaluacji szkoleń, roczne sprawozdania z działalności Centrum Szkoleniowego, półroczne sprawozdania do Kuratorium oświaty w Poznaniu)
 • opieka nad trenerami
 • Stworzenie warunków do rozwoju umiejętności trenerski osób zatrudnionych w Centrum Szkoleniowych
 • Zestawienia miesięczne przeprowadzonych warsztatów.
 • Proaktywna postawa dotycząca rozwoju Centrum Szkoleniowego, rozwoju trenerów i kreowania ścieżek warsztatów
 • Współpraca z Zaiks-em / prawo autorskie- nadzorowanie wywiązywania się z umowy, uiszczanie opłat za wykorzystywanie muzyki do celów szkoleniowych i festynowych/
 • pracę pełną wyzwań w jednej z najprężniej działających niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
 • dużą samodzielność działania
 • telefon służbowy
 • udział w ciekawych, różnorodnych projektach umożliwiających podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwój osobisty

Wnioski składane przez kandydata powinny zawierać:

 • Pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z wyjaśnieniem motywacji kandydowania na stanowisko Dyrektora Centrum Szkoleniowego
 • Pisemne opracowanie koncepcji rozwoju Centrum Szkoleniowego na 3 lata od kwietnia 2021 do czerwca 2024.
 • CV wraz ze zdjęciem
 • Odpisy dyplomów oraz zaświadczeń dotyczących posiadanych kwalifikacji
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Szkoleniowego
 • Adres do korespondencji

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Centrum Szkoleniowe – KONKURS” na adres PSPiA KLANZA Oddział w Poznaniu, ul. Piątkowska 95 blok 3c, 60-681 Poznań lub drogą mailową na adres: zarzad@klanza.poznan.pl do 15.03.2021

Aplikacja powinna zawierać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Szkoleniowego PSPiA KLANZA Oddział w Poznaniu udziela zarząd.

Rozpatrzenie wniosków przez Zarząd PSPiA KLANZA Oddział w Poznaniu nastąpi do 27.03.2021.

Scroll to top